บุคลากร

นายดิเรก กุลชูศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุทัย โภชน์ฉิมพลี

ครู คศ.3

นางเจนจิรา ประดับวงษ์

ครู คศ.3

นางลักษณ์คณา มั่งมี

ครู คศ.3

นางสำราญ จ่าบาล

ครู คศ.3

นางกอบการณ์ อาจประจันทร์

ครู คศ.3

นางสาวสมจิต จีนทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นายบรรจง แจ้งเขว้า

ครูธุรการ