เผยแพร่ผลงาน

วันที่โพสต์: 13 ก.ค. 2012, 6:40:57

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ผู้รายงาน ลำใย บัวพิทักษ์

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 24 แผน 2) หนังสือส่งเสริม การอ่านจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ข้าวไทยไตรวิธี ชีวิตมหัศจรรย์ของหิ่งห้อย จากหนอนไหมสู่ผ้าไทยลายสวย มหัศจรรย์เครื่องทอท้องถิ่นไทยอีสาน ว่าวไทยไขจักรวาล อาหารไทยสี่ภาค เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว และโรงเรียนของหนู 3) แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 ชุดๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 80 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 1 ชุด

ผลการทดลอง พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 = 85.20 / 84.50 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80 / 80 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกเรื่อง หนังสือส่งเสริมการอ่านมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 50 ทุกเรื่องและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในภาพรวมในระดับมากที่สุด

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน ลำใย บัวพิทักษ์

ปีที่วิจัย 2554

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) ทดสอบคุณภาพของ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จำนวน 8 ชุด ได้แก่ เรื่องอักษรควบ คำควบแท้ คำควบไม่แท้ การจำแนกคำควบแท้ ควบไม่แท้ คำพ้อง อักษรย่อ คำพังเพย และสำนวนเปรียบเทียบ แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 8 ชุดๆละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 80 ข้อ

ผลการทดลอง พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ทุกชุดชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกเรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุด และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 50 ทุกชุด