ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบ้านโนนโพธิ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2481 โดยนายอำเภอลักษณวิจารณ์ ดำรงอยู่ได้ด้วยรายได้ของแผ่นดิน ทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4 แต่เดิมมีนักเรียนมาจาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนโพธิ์ บ้านท่าแก และบ้านโนนหมาว้อ ต่อมาหมู่บ้านเหล่านี้ได้แยกออกไปตั้งโรงเรียนเป็นของตนเองเหลือเพียงแต่หมู่บ้านโนนโพธิ์หมู่บ้านเดียว โดยครั้งแรกตั้งอาศัยเรียนที่ศาลาวัดชีชุมพร พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณให้สร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2513 และได้เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

พ.ศ.2521 ได้เปิดทำการสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6 โดยเริ่มเรียนชั้น ป.5 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521

ในปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201 ขึ้น 1 หลัง ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนด้านข้างอาคารเรียนหลังเดิม (ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย) อีก จำนวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2529 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กขึ้นอีก 1 ชั้นเรียน

ปี พ.ศ.2534 บ้านโนนโพธิ์ ได้รับอนุมัติให้แยกการปกครองเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่า บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

30 สิงหาคม 2544 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ได้รับอนุมัติให้แยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่า บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ดังนั้น โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จึงได้เขตบริการให้การศึกษา รวม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 และบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญ ของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

ศาสตร์เด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา..

ปรัชญา ของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

นัตถิ ปัญญาสมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี