บุคลากร

 

นายดิเรก  กุลชูศักดิ์
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุทัย  โภชน์ฉิมพลี
 
ครู คศ.3

นางกอบการณ์ อาจประจันทร์

ครู คศ.3


นางเจนจิรา  ประดับวงษ์

ครู คศ.3


นางลักษณ์คณา  มั่งมี

ครู คศ.3นายบรรจง แจ้งเขว้า

ครูธุรการ
นางสำราญ จ่าบาล

ครู คศ.3นางสาวสมจิต จีนทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ