ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

                โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบ้านโนนโพธิ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2481  โดยนายอำเภอลักษณวิจารณ์   ดำรงอยู่ได้ด้วยรายได้ของแผ่นดิน  ทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4  แต่เดิมมีนักเรียนมาจาก 3 หมู่บ้าน   คือ บ้านโนนโพธิ์  บ้านท่าแก  และบ้านโนนหมาว้อ  ต่อมาหมู่บ้านเหล่านี้ได้แยกออกไปตั้งโรงเรียนเป็นของตนเองเหลือเพียงแต่หมู่บ้านโนนโพธิ์หมู่บ้านเดียว  โดยครั้งแรกตั้งอาศัยเรียนที่ศาลาวัดชีชุมพร  พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณให้สร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2513 และได้เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  

                พ.ศ.2521  ได้เปิดทำการสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6  โดยเริ่มเรียนชั้น ป.5  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2521

                ในปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201  ขึ้น  1  หลัง  ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนด้านข้างอาคารเรียนหลังเดิม (ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย) อีก จำนวน  2  ห้องเรียน  รวมเป็น  5  ห้องเรียน

                ปีการศึกษา  2529  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กขึ้นอีก 1 ชั้นเรียน

                ปี พ.ศ.2534  บ้านโนนโพธิ์  ได้รับอนุมัติให้แยกการปกครองเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง  ชื่อว่า  บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่  15  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

                ปีงบประมาณ  2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29    4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง 

30  สิงหาคม  2544  บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่  1  ได้รับอนุมัติให้แยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง  ชื่อว่า  บ้านโนนโพธิ์ทอง   หมู่ที่  21  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

                ดังนั้น  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  จึงได้เขตบริการให้การศึกษา  รวม  3  หมู่บ้าน  คือ บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่  1  บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่  15  และบ้านโนนโพธิ์ทอง  หมู่ที่  21  ตำบลลุ่มลำชี   อำเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญ ของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

 

ศาสตร์เด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย  ร่วมใจพัฒนา..

  ปรัชญา ของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

 

นัตถิ  ปัญญาสมา   อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี