ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ผู้บริหารโรงเรียน นายดิเรก กุลชูศักดิ์  หมายเลขโทรศัพท์ 089-8460515